Сграда

"СГРАДА A"
Етаж 1
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
A 01 Двустаен градина, море 94 .98 m2 115 .08 m2
Продаден
A 02 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .83 m2
Продаден
A 04 A 03 Двустаен градина, море 63 .60 m2 77 .30 m2
Продаден
A 05 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .83 m2
Продаден
A 06 Двустаен градина, море 73 .58 m2 90 .52 m2
Продаден
"СГРАДА A"
Етаж 2
A 12 Двустаен градина, море 73 .58 m2 90 .00 m2
Продаден
A 11 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .96 m2
Продаден
A 09 A 10 Двустаен градина, море 63 .60 m2 77 .56 m2
Продаден
A 08 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .96 m2
Продаден
A 07 Двустаен градина, море 63 .47 m2 77 .86 m2
Продаден
"СГРАДА A"
Этаж 3
A 13 Двустаен градина, море 74 .26 m2 89 .71 m2
Продаден
A 14 Двустаен градина, море 54 .96 m2 66 .38 m2
Продаден
A 15 Двустаен градина, море 78 .79 m2 95 .17 m2
Продаден
"СГРАДА B"
Этаж 0
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
B 01 Тристаен градина, море 73 .24 m2 88 .17 m2
Продаден
B 02 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .52 m2
Продаден
B 03 B 04 Двустаен градина, море 63 .30 m2 76 .32 m2
Продаден
B 05 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .52 m2
Продаден
"СГРАДА B"
Этаж 1
B 07 Студио градина, море 31 .95 m2 39 .08 m2 Продаден
B 08 B 09 Двустаен градина, море 63 .60 m2 77 .80 m2
Продаден
B 10 Студио градина, море 31 .95 m2 39 .08 m2
Продаден
B 11 Двустаен градина, море 62 .97 m2 76 .66 m2
Продаден
B 06 Двустаен градина, море 73 .58 m2 89 .86 m2
Продаден
"СГРАДА B"
Этаж 2
B 17 Двустаен градина, море 64 .06 m2 77 .99 m2
Продаден
B 16 Студио градина, море 31 .95 m2 39 .08 m2
Продаден
B 14 B 15 Двустаен градина, море 63 .60 m2 77 .80 m2
Продаден
B 13 Студио градина, море 31 .95 m2 39 .08 m2
Продаден
B 12 Двустаен градина, море 73 .58 m2 89 .96 m2
Продаден
"СГРАДА B"
Этаж 3
B 18 Двустаен градина, море 78 .79 m2 95 .45 m2
Продаден
B 19 Двустаен градина, море 54 .96 m2 66 .58 m2
Продаден
B 20 Двустаен градина, море 74 .61 m2 89 .98 m2
Продаден
"СГРАДА C"
Этаж 0
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
C 01 Двустаен градина, море 65 .92 m2 77 .20 m2
Продаден
C 02 Студио градина, море 27 .59 m2 32 .47 m2
Продаден
C 03 C 04 Двустаен градина, море 63 .60 m2 74 .86 m2
Продаден
C 05 Студио градина, море 27 .59 m2 32 .47 m2
Продаден
C 06 Двустаен градина, море 66 .00 m2 77 .29 m2
Продаден
"СГРАДА C"
Этаж 1
C 12 Двустаен градина, море 66 .00 m2 78 .23 m2
Продаден
C 11 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .08 m2
Продаден
C 09 C 10 Двустаен градина, море 63 .60 m2 75 .80 m2
Продаден
C 08
Студио градина, море 31 .95 m2 38 .08 m2
Продаден
C 07
Двустаен градина, море 65 .92 m2 78 .14 m2
Продаден
"СГРАДА C"
Этаж 2
C 18 Двустаен градина, море 66 .00 m2 78 .23 m2
Продаден
C 17
Студио градина, море 31 .95 m2 38 .08 m2
Продаден
C 15 C 16
Двустаен градина, море 63 .60 m2 75 .80 m2
Продаден
C 14
Студио градина, море 31 .95 m2 38 .08 m2
Продаден
C 13
Двустаен градина, море 65 .92 m2 78 .14 m2
Продаден
"СГРАДА C"
Этаж 3
C 19 Тристаен градина, море 93 .94 m2 110 .46 m2
Продаден
C 20 Двустаен градина, море 54 .96 m2 64 .96 m2
Продаден
C 21 Двустаен градина, море 80 .77 m2 95 .10 m2
Продаден
"СГРАДА D"
Этаж 0
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
D 01 Двустаен + море 66 .75 m2 77 .09 m2
Продаден
D 08 Двустаен + градина, море 69 .70 m2 80 .49 m2
Продаден
D 07 Двустаен + градина, море 67 .83 m2 78 .51 m2
Продаден
D 06 Студио градина, море 27 .23 m2 31 .48 m2
Продаден
D 04 D 05 Двустаен градина, море 62 .88 m2 72 .70 m2
Продаден
D 03 Студио море 27 .23 m2 31 .48 m2
Продаден
D 02 Двустаен + море 67 .83 m2 78 .51 m2
Продаден
"СГРАДА D"
Этаж 1
D 16 Двустаен + градина, море 69 .94 m2 81 .66 m2 Продаден
D 15 Двустаен + градина, море 67 .83 m2 79 .39 m2
Продаден
D 14 Студио градина, море 31 .59 m2 36 .93 m2
Продаден
D 13 Студио градина, море 31 .44 m2 36 .75 m2
Продаден
D 12 Студио градина, море 31 .44 m2 36 .75 m2
Продаден
D 11 Студио море 31 .59 m2 36 .93 m2
Продаден
D 10 Двустаен + море 67 .83 m2 79 .39 m2
Продаден
D 09 Двустаен + море 66 .98 m2 78 .20 m2
Продаден
"СГРАДА D"
Этаж 2
D 24 Двустаен + градина, море 69 .94 m2 81 .66 m2
Продаден
D 23 Двустаен + градина, море 67 .83 m2 79 .39 m2 Продаден
D 22 Студио градина, море 31 .59 m2 36 .93 m2 Продаден
D 21 Студио градина, море 31 .44 m2 36 .75 m2 Продаден
D 20 Студио градина, море 31 .44 m2 36 .75 m2 Продаден
D 19 Студио море 31 .59 m2 36 .93 m2 Продаден
D 18 Двустаен + море 67 .83 m2 79 .39 m2 Продаден
D 17 Двустаен + море 66 .98 m2 78 .20 m2
Продаден
"СГРАДА D"
Этаж 3
D 25 Студио море 46 .07 m2 53 .15 m2 Продаден
D 26 Двустаен + море 82 .82 m2 95 .88 m2 Продаден
D 27 Двустаен море 54 .24 m2 62 .94 m2 Продаден
D 28 Двустаен + море 82 .76 m2 96 .15 m2
Продаден
D 29 Двустаен + море 69 .94 m2 81 .06 m2
Продаден

€ 157 020.91
€ 62 963.79
€ 72 698.55
€ 72 698.55
€ 62 963.79
€ 157 020.91
€ 160 984.10
"СГРАДА E"
Этаж 0
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
E 01 Двустаен море 65 .92 m2 77 .20 m2 Продаден
E 02 Студио градина, море 27 .59 m2 32 .47 m2 Продаден
E 03 Студио градина, море 31 .80 m2 37 .43 m2 Продаден
E 04 Студио градина, море 31 .80 m2 37 .43 m2 Продаден
E 05 Студио градина, море 27 .59 m2 32 .47 m2 Продаден
E 06 Двустаен море 66 .00 m2 77 .29 m2 Продаден
"СГРАДА E"
Этаж 1
E 12 Двустаен море 66 .00 m2 78 .23 m2 Продаден
E 11 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .08 m2 Продаден
E 10 Студио градина, море 31 .80 m2 37 .90 m2 Продаден
E 09 Студио градина, море 31 .80 m2 37 .90 m2 Продаден
E 08 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .08 m2 Продаден
E 07 Двустаен море 65 .92 m2 78 .14 m2 Продаден
"СГРАДА E"
Этаж 2
E 18 Двустаен море 66 .00 m2 78 .23 m2 Продаден
E 17 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .08 m2 Продаден
E 16 Студио градина, море 31 .80 m2 37 .90 m2 Продаден
E 15 Студио градина, море 31 .80 m2 37 .90 m2 Продаден
E 14 Студио градина, море 31 .95 m2 38 .08 m2 Продаден
E 13 Двустаен море 65 .92 m2 78 .14 m2 Продаден
"СГРАДА E"
Этаж 3
E 19 Тристаен море 93 .94 m2 110 .46 m2 Продаден
E 20 Двустаен море 54 .96 m2 64 .96 m2 Продаден
E 21 Двустаен море 80 .77 m2 95 .10 m2 Продаден
"СГРАДА F"
Этаж 0
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
F 01 Двустаен + море 69 .70 m2 80 .50 m2
Продаден
F 08 Двустаен + море 66 .75 m2 77 .09 m2
Продаден
F 07 Двустаен + море 67 .83 m2 78 .52 m2 Продаден
F 06 Студио море 27 .23 m2 31 .48 m2 € 35 000 Свободен
F 05 Студио море 31 .44 m2 36 .35 m2 Продаден
F 04 Студио море 31 .44 m2 36 .35 m2 Продаден
F 03 Студио море 27 .23 m2 31 .48 m2 Продаден
F 02 Двустаен + море 67 .83 m2 78 .52 m2 Продаден
"СГРАДА F"
Этаж 1
F 16 Двустаен + море 66 .98 m2 78 .21 m2
Продаден
F 15 Двустаен + море 67 .83 m2 79 .39 m2
Продаден
F 14 Студио море 31 .59 m2 36 .93 m2 Продаден
F 12 F 13 Двустаен море 62 .88 m2 73 .51 m2
Продаден
F 11 Студио море 31 .59 m2 36 .93 m2
Продаден
F 10 Двустаен + море 67 .83 m2 79 .39 m2
Продаден
F 09 Двустаен + море 69 .94 m2 81 .66 m2
Продаден
"СГРАДА F"
Этаж 2
F 24 Двустаен + море 66 .98 m2 78 .21 m2
Продаден
F 23 Двустаен + море 67 .83 m2 79 .39 m2
Продаден
F 22 Студио море 31 .59 m2 36 .93 m2 Продаден
F 20 F 21 Двустаен море 62 .88 m2 73 .51 m2
Продаден
F 19 Студио море 31 .59 m2 36 .93 m2
Продаден
F 18 Двустаен + море 67 .83 m2 79 .39 m2
Продаден
F 17 Двустаен + море 69 .94 m2 81 .66 m2
Продаден
"СГРАДА F"
Этаж 3
F 25 Двустаен + море 69 .94 m2 80 .69 m2 Продаден
F 26 Двустаен + море 82 .76 m2 95 .82 m2 Продаден
F 27 Двустаен море 54 .24 m2 62 .95 m2 Продаден
F 28 Двустаен + море 82 .82 m2 96 .22 m2 Продаден
F 29 Студио море 46 .07 m2 53 .40 m2 Продаден
"СГРАДА G"
Этаж 0
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
G1 Многостаен море 185 .71 m2 189 .86 m2
Продаден
G2 Многостаен море 185 .71 m2 189 .86 m2
Продаден
G3 Многостаен море 185 .71 m2 189 .86 m2
Продаден
G4 Многостаен море 181 .61 m2 185 .67 m2
Продаден
"СГРАДА H"
Этаж 0
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
H1 Многостаен море 181 .61 m2 185 .67 m2 Продаден
H2 Многостаен море 185 .71 m2 189 .86 m2
Продаден
H3 Многостаен море 185 .71 m2 189 .86 m2
Продаден
H4 Многостаен море 185 .71 m2 189 .86 m2
Продаден

"СГРАДА I"
Этаж 0
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
I 01 Двустаен море 64 .23 m2 75 .49 m2 Продаден
I 02 Студио море 27 .59 m2 32 .47 m2 Продаден
I 03 Студио море 31 .80 m2 37 .42 m2 Продаден
I 04 Студио море 31 .80 m2 37 .42 m2 Продаден
I 05 Студио море 27 .59 m2 32 .47 m2 Продаден
I 06 Двустаен море 65 .92 m2 77 .18 m2 Продаден
"СГРАДА I"
Этаж 1
I 12 Двустаен море 65 .92 m2 78 .12 m2 Продаден
I 11 Студио море 31 .95 m2 38 .07 m2 Продаден
I 10 Студио море 31 .80 m2 37 .89 m2 Продаден
I 09 Студио море 31 .80 m2 37 .89 m2 Продаден
I 08 Студио море 31 .95 m2 38 .07 m2 Продаден
I 07 Двустаен море 64 .23 m2 76 .43 m2 Продаден
"СГРАДА I"
Этаж 2
I 18 Двустаен море 65 .92 m2 78 .12 m2 Продаден
I 17 Студио море 31 .95 m2 38 .07 m2 Продаден
I 16 Студио море 31 .80 m2 37 .89 m2 Продаден
I 15 Студио море 31 .80 m2 37 .89 m2 Продаден
I 14 Студио море 31 .95 m2 38 .07 m2 Продаден
I 13 Двустаен море 64 .23 m2 76 .43 m2 Продаден
"СГРАДА I"
Этаж 3
I 19 Двустаен море 80 .37 m2 94 .85 m2 Продаден
I 20 Двустаен море 54 .96 m2 64 .94 m2 Продаден
I 21 Тристаен море 93 .94 m2 110 .57 m2 Продаден
"СГРАДА K"
Этаж 0
Апартаменти Спални Гледка Застроена площ Обща площ Цена Статус
K 01 Двустаен море 65 .92 m2 75 .24 m2
Продаден
K 02 Студио море 27 .59 m2 32 .48 m2
Продаден
K 03 K 04 Двустаен море 63 .60 m2 74 .88 m2
Продаден
K 05 Студио море 27 .59 m2 32 .48 m2
Продаден
K 06 Двустаен море 64 .23 m2 77 .32 m2
Продаден
"СГРАДА K"
Этаж 1
K 12 Двустаен море 64 .23 m2 78 .27 m2
Продаден
K 11 Студио море 31 .95 m2 38 .09 m2
Продаден
K 09 K 10 Двустаен море 63 .60 m2 75 .83 m2
Продаден
K 08 Студио море 31 .95 m2 38 .09 m2
Продаден
K 07 Двустаен море 65 .92 m2 76 .16 m2
Продаден
"СГРАДА K"
Этаж 2
K 18 Двустаен море 64 .23 m2 78 .27 m2
Продаден
K 17 Студио море 31 .95 m2 38 .09 m2
Продаден
K 16 Студио море 31 .80 m2 37 .91 m2
Продаден
K 15 Студио море 31 .80 m2 37 .91 m2
Продаден
K 14 Студио море 31 .95 m2 38 .09 m2 Продаден
K 13 Двустаен море 65 .92 m2 76 .16 m2
Продаден
"СГРАДА K"
Этаж 3
K 19 Тристаен море 93 .94 m2 110 .78 m2
Продаден
K 20 Двустаен море 54 .96 m2 64 .98 m2 Продаден
K 21 Двустаен + море 80 .37 m2 94 .65 m2
Продаден
"ПАРКИНГ"
Паркомясто Eтаж Застроена площ Обща площ Цена Статус
P01 Приземен 12.24 м2 - € 15 000
Резервиран
P02 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P03 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P04 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P05 Приземен 14.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P06 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P07 Приземен 12.88 м2 -
Продаден
P08 Приземен 12.88 м2 - € 15 000 Резервиран
P09 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P10 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P11 Приземен 12.24 м2 - € 15 000 Резервиран
P12 Приземен 12.24 м2 -
Продаден
P13 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P14 Приземен 13.90 м2 -
Продаден
P15 Приземен 12.88 м2 - € 15 000 Резервиран
P16 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P17 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P18 Приземен 13.64 м2 -
Продаден
P19 Приземен 13.64 м2 -
Продаден
P20 Приземен 13.26 м2 -
Продаден
P21 Приземен 13.26 м2 -
Продаден
P22 Приземен 13.26 м2 -
Продаден
P23 Приземен 13.26 м2 -
Продаден
P24 Приземен 13.26 м2 -
Продаден
P25 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P26 Приземен 12.88 м2 - € 15 000 Резервиран
P27 Приземен 12.88 м2 - € 15 000 Резервиран
P28 Приземен 13.26 м2 -
Продаден
P29 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Резервиран
P30 Приземен 13.26 м2 -
Продаден
P31 Приземен 13.26 м2 - € 15 000 Свободен
P32 Приземен 13.01 м2 - € 15 000 Резервиран
P33 Приземен 12.00 м2 -
Продаден
P34 Приземен 13.38 м2 - € 15 000 Резервиран
P35 Приземен 12.71 м2 -
Продаден
P36 Приземен 12.35 м2 - € 15 000 Свободен
P37 Приземен 12.35 м2 - € 15 000 Свободен
P38 Приземен 11.99 м2 -
Продаден
P39 Приземен 12.94 м2 - € 15 000 Свободен

 

141 072.00

Планове

За да улесним максимално вашия избор, в секцията „Планове“ на сайта на Флорес Гардън сме извели подробно планировката на целия комплекс, както графична, така и таблична. Можете лесно да навигирате между отделните сгради, да се информирате за етажното разпределение и самите апартаменти. За по-синтезирана информация имате възможност, чрез бутона „Таблици“, да получите информация за съответната сграда, етаж, квадратура, изглед и статус в табличен вид.

За да проверите дали избраният от вас апартамент или таунхаус е свободен, моля попитайте ни като запълните формата по-долу.

Резервирай

Цени

Click on the image to change it
Полетата, отбелязани с * са задължителни.
cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas chergucci outlet